מדידה להיתר בניה

מדידה להיתר בניה היא מדידת מגרש וקרקע מקיפה, המספקת מפת מדידה מפורטת, ומתייחסת לגבולות הקרקע, תוואי הקרקע, עצמים זרים וגופים הקיימים בה, מעבר תשתיות ופרמטרים הנוגים לסביבה ולאזור, ומשמשת את הוועדה המקומית לתכנון הבניה לצרכי הנפקת היתר בניה על הקרקע.

צרו איתנו קשר

מהו היתר בניה?

היתר בנייה הוא רישיון מטעם הרשות המקומית, הניתן באמצעות הוועדה לתכנון ובניה ברשות, המתיר לבעל הקרקע בנייה של מבנה חדש על גבי הקרקע, או לחילופין הרחבה ועריכת שינויים מבניים במבנה קיים. לצורך קבלת ההיתר יש לבצע מדידות להיתר בניה באמצעות חברת מדידות מוסמכת, ולצרף את מפת המדידה והנתונים לבקשה המוגשת לוועדה. ההיתר ניתן בהתאם לתב"ע העירונית ולחזון שהיא מציגה. היתר בניה מטעם הרשות נדרש גם לצרכי הריסת מבנה. מדידה זו משמשת לקביעת הגודל המרבי המותר של הבניין, כמו גם כדי להבטיח שיש מספיק מקום לחניה, גינון ומאפיינים חיצוניים אחרים.

היתר הבניה יינתן תוך התייחסות והגדרת מגבלות לגובה המבנה, על מנת להבטיח שהמבנה לא חורג מהגובה המרבי המותר לאזור, בטיחות ומניעת סיכון למבנים או לתשתיות סמוכים, כיוון המבנה, מספר הקומות, גודל החדרים וצפיפות ביחס למבנים אחרים.

ניטור שקיעות והטיות מבנים

מי מוסמך להכין מפת מדידה להיתר

במדינת ישראל ההסמכה לביצוע מדידות להיתר בניה ומדידות קרקע ושטח לצרכים אחרים, ניתנת למודדים מוסמכים בעלי רישיון תקף מטעם המרכז למיפוי ישראל. מודדים מוסמכים רוכשים השכלה רלוונטית ותואר אקדמי מהנדס, במכון הטכנולוגי לישראל הטכניון, או במוסדות אקדמיה בחו"ל, ומחויבים בעמידה בבחינות הרישוי מטעם המרכז למיפוי ישראל. בעת הכנת מפת מדידה להיתר יש לעמוד בהנחיות בהתאם לסעיף 10 בתקנות המדידות.

תוקף מפת מדידה להיתר

תוקף מפת מדידה להיתר הוא שנתיים. תוקף זה חל על מפת המדידה שנמסרה על ידי המהנדס במידע להיתר. בשלב הגשת בקשה למידע להיתר, על מפת המדידה להיות בתוקף של עד חצי שנה. במידה ותוקף המידע להיתר יהיה ארוך משנתיים עקב למשל הוראת שעה לעניין (כפי שקרה בתקופת משבר הקורונה), תצורף לבקשה להיתר מפת מדידה בתוקף של עד שנתיים. לכן, אם אתם מעוניינים להגיש בקשה להיתר בניה, עליכם לוודא כי מפת המדידה שנמסרה לכם על ידי המהנדס בתוקף של שנתיים לפחות. להלן פירוט של תוקף מפת המדידה בשלבים השונים של תהליך רישוי בניה:
 • בקשה למידע להיתר: חצי שנה
 • בקשה להיתר בניה: שנתיים
 • תוקף היתר בניה יהיה לתקופה בת שלוש שנים, הניתנת להארכה על פי צורך.

חשוב לציין כי תוקף מפת המדידה הוא תנאי סף להגשת בקשה להיתר בניה. אם מפת המדידה אינה בתוקף, הרשות המקומית תדחה את הבקשה.

שלבים להוצאת היתר בניה

תהליך הוצאת היתר בניה כולל אמנם מספק שלבים בלבד, אולם עשוי להיות מורכב ודורש הגשת בקשה בליווי מסמכים בעלי תוקף חוקי ומידע מדויק, כאשר כל חוסר במידע או אי דיוק ישלחו את המבקש להליך תיקון והשלמה ולעיכוב של חודשים ארוכים.

שלבי ההליך:

 1. בירור אחוזי הבניה המותרים על הקרקע/בנכס הבנוי הקיים- אל מול משרדי הרשות המקומית.
 2. הזמנת חברת מדידות לצורך ביצוע מדידות להיתר בניה, של הנכס או הקרקע, באמצעות מודד מוסמך.
 3. ביצוע המדידות והנפקת מפה של הנכס או הקרקע, על פי פרמטרים מוגדרים ומפרט מלא.
 4. הגשת בקשה להיתר בניה בצירוף מפות המדידה והתכניות, לוועדה לתכנון ובניה ברשות המקומית.
 5. התכנסות הוועדה, מתן היתר בניה או דחיה.

 

המסמכים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה

 1. מסמכי בעלות על הקרקע
 2. טופס בקשה הכולל את פרטי וחתימת בעל הקרקע/הנכס.
 3. מפות מדידה עדכניות ותקפות חתומות על ידי מודד מוסמך.
 4. תכנית אדריכלית לבנייה.
 5. אישורים מחברות תשתית לאישור היתכנות וחיבור עתידי: חברת החשמל, בזק/חברת תקשורת.
 6.  אישורים ממוסדות הרשות וגופי מדינה: מס הכנסה-מס שבח, תאגיד מים.

עבור מי נדרש שירות מדידה לצרכי הוצאת היתר בניה

כל בקשה לרשות הנוגעת בשינויים במבנה, הרחבת מבנה, הריסת מבנה או בניה חדשה על גבי קרקע מחייבת בהיתר בניה, ובביצוע מדידות קרקע או מדידות נכס לצורך הגשת הבקשה להיתר זה. שירותי חברת מדידות בהקשר זה ניתנים הן לחברות בניה, יזמים, קבלנים ואדריכלים, והן לציבור הפרטי, לבעלי קרקע המבקשים לבצע פעולות הדורשות היתר בניה, לשכנים החולקים קרקע ומבקשים לוודא גבולות בטרם בניה ולכל החתום על בקשת היתר בניה אל מול הרשות המקומית.

האם ניתן להתנגד לבקשת היתר בניה?

בטרם אישור התכניות ומתן היתר בניה, הוועדה המקומית תאפשר לציבור להביע סייגים והתנגדות לבניה האמורה, וכל בעל עניין רשאי להגיש התנגדות בטווח של 14 יום ממועד הגשת הבקשה. התנגדויות אלו מוגשות לרוב על ידי שכנים הרואים עצמם נפגעים מתכנית הבניה (טענה לחריגה, הפרעה לציבור, הסתרת נוף). הוועדה תביא בחשבון את ההתנגדות בעת קבלת ההחלטה.

עלות שירות מדידות להיתר בניה

עלות השירות מושפעת מגורמים רבים, דוגמת מיקום ונגישות, מדידת קרקע או מדידת נכס, צרכי מדידה הדורשים שימוש בטכנולוגיות יקרות ועוד. ניתן לומר כי עלות המדידה בטלה בששים אל מול עלויות הפרויקט כולו, כמו גם שהסיכון שבאי ביצוע מדידה מקצועית עשוי להיות כרוך בהפסדים משמעותיים.

כמה זמן מראש יש להזמין מודד לצרכי מדידה

את המדידה יש לבצע בסמוך למועד הגשת הבקשה והתכניות, על מנת שלא לחרוג מטווח ששת החודשים בהם מפת המדידות תקפה. מומלץ להזמין את המודד בפועל כשבועיים לפני מועד המדידה הרצוי, על מנת לוודא את זמינות המודד ולאפשר לו היערכות מקדימה בהתאמה לאזור ולשטח המדידה.

חברת גאוטופ מלווה קבלנים, יזמים ופרטיים בהליכי הגשת בקשה להיתר בניה ותוך ביצוע מדידות מקצועיות ויצירת מפות מדידה מדויקות, התואמות לדרישות כל רשות מקומית.

צרו איתנו קשר

פרויקטים אחרונים

מידע נוסף

דילוג לתוכן